Strona gwna
O autorce
Moje malowanie
Aktualnoci
Kontakt
Galeria Obrazw Iwonna

O Autorce

Iwonna,
to malarka cigle poszukujca w swych pracach formy, treci, barwy a wic swojego tropu artystycznego.

Sprawia wraenie osoby tworzcej w popiechu. Jest na swej drodze daleko od miejsca, z którego wyruszya w plastyczn podró. Jej kolejne obrazy to lady na owej drodze, coraz bardziej indywidualne.

Jednoczenie, Iwonna umiejtnie czerpie z bogatego skarbca impresjonistycznej sztuki. S w jej kompozycjach echa Cezanne’a, Matissa, ale te kubistów, abstrakcjonistów czy lubelskiej grupy „Zamek”.

W tej palecie nazwisk i stylów sublimuje si powoli jej wasny rytm, dojrzewa kreatywno wiata. Coraz odwaniej siga malarka po zestawienia kolorów, które-choby w scenach pejzaowych-„dziwi si sobie”.

Owo zdziwienie wynika z odwagi twórczej, odkrywania nowych moliwoci jakie jej wasna wyobrania i intuicja podpowiada.
Stylistyczna rónorodno obrazów Iwonny stanowi interesujc dokumentacj jej wewntrznych przemian i zbiór dowodów na dojrzewanie warsztatu.

Gówne motywy jej obrazów to droga i drzewa umieszczone albo w rozpdzajcej si w gb przestrzeni albo wydobyte z niej, niczym kadr.

Symboliczno wielu z tych obrazów pokazuje, i malarka czyni z nich barwne metafory ludzkiej egzystencji. Jest w tych kompozycjach samotno i agresywno wiata, rozkwit i obumieranie i bezbronno wobec rzeczywistoci (podwójne wzniesione do góry konary drzew pozbawione lici).

Jedn z barw dominujcych w szeregu kompozycji jest czerwie: symbol natchnienia, mioci, ognia. To barwa uczu i destrukcji jednoczenie. Mimo urody jak objawia wiat, zwaszcza w obrazach pejzaowych, przeniknitych socem malarka umieszcza plamy granatu, czasem czerni. W ten sposób w pozornie spokojnym obrazie, przy jego gbszej analizie ujawniaj si pierwiastki niepokoju, tajemniczoci nawet lub wrcz bywa to ostrzeenie przed kryjcym si zem.

W tych kolorystycznych zabiegach ujawnia si u Iwonny umiejtno zawierania w obrazach wspomnianej ju symboliki. Tym samym nabieraj one gbi treciowej, staj si form dyskursu malarki z czasem, w którym yje. Czyni to jeszcze w do zawonych tematycznie pracach dlatego warto nakoni j do wikszego otwarcia si na dylematy rzeczywistoci. Wówczas dyskurs ze wiatem zewntrznym, z odbiorc jej prac bdzie peniejszy.

Chodzi o to by w kreowaniu obrazów przenosia ona nie tylko treci ale take idee.

Obecna twórczo Iwonny ku takiemu celowi zdaje si zmierza.

Oto jest na tej wystawie obraz z drzewem kwitncej jaboni na pierwszym planie z gdzie daleko przykucnit chatk o pobielonych cianach i drog zaronit podczas nieobecnoci czowieka. Polecam ten obraz do specjalnej refleksji a on zaprowadzi nas do innych równie ze znakami zapytania i poznania Iwonny poprzez jej obrazy.

Z dokona dawnych mistrzów Iwonna korzysta do racjonalnie i naley tylko yczy jej oby potrafia sublimowa ich najcenniejsze elementy twórcze i syntetyzowa je w nastpnych obrazach. Niech te zabiegi intelektualne objawi si w postaci jej wasnego stylu i niech ten styl bdzie rozpoznawalny.

To kolor i forma tworz kompozycje, gdzie koczy si opowie zaczyna si sztuka.

Teresa Chomik-Kazarian

Ja o sobie

Iwonna   Hanna Drozd z  d. Flur, urodzona w Puawach, mieszka i pracuje w Chemie.

Malowanie, plenery, spotkania z artystami ale te wernisae i ciepo pynce od  yczliwych ludzi nadaj sens - s moim sposobem na ycie.
Maluj od 2000 roku, kiedy zostaam jednym z zaoycieli najpierw grupy plastycznej a potem Stowarzyszenia Twórczego „Pasja” w Chemie. Od 2008 r. wybrano mnie Prezesem Oddziau Chemskiego najpierw Zwizku Artystów Plastyków o potem Zwizku Artystów Rzeczpospolitej Polskiej.
Zwizana jestem z Domem Pracy Twórczej w Uhrze.
Tutaj poznaam wspaniaych artystów  prof. Stefana Lisowskiego, prof. Janusza Trzebiatowskiego, Oganesa Kazarian, Stanisawa Baja, Elbiet Zadora-Zuzelsk, Zofi i Marka Leszczyskich, Mari Gadowsk take tych z modszego pokolenia Tamar Hridyayaev, Tomasza Kalitko, Arkadiusza Karapud, Romana Listavaka            i wielu innych.
Obecnie studiuj w Instytucie Sztuki UMCS na Wydziale Malarstwa.
Uczestniczyam w wielu plenerach take midzynarodowych. Midzy innymi w Boruji w plenerze organizowanym przez Fundacj Porozumienie Bez Barier Jolanty Kwaniewskiej.

Najbardziej cieszy mnie technika olejna (195 skatalogowanych prac) cho lekki jak piórko suchy pastel te  zajmuje duo miejsca w mojej twórczoci.

”Motywem przewodnim  obrazów Iwonny s drzewa.
W kolorystycznych zabiegach ujawnia si u niej umiejtno tworzenia na pótnie pewnej symboliki. Czyni z obrazów barwne metafory ludzkiej egzystencji.”

Tak pisze o mnie artysta plastyk, pedagog, animator kultury prowadzca „Dom Pracy Twórczej w Uhrze” Teresa Chomik-Kazarian.
Wystawy:
- 7 wystaw indywidualnych, midzy innymi w:
- Puawskiej Galerii Sztuki „Dom Chemika”, w LO im. A. J. Ks. Czartoryskiego w Puawach z okazji obchodów 95-lecia szkoy,
- Lubelskim Centrum Kongresowym UP,
- Bibliotece Gównej PWSZ w Chemie,
- Chemskim Domu Kultury oraz w galeriach …
- 32 wystaw zbiorowych midzy innymi w Boruji k/Wolsztyna woj.wielkopolskie, w „Galerii pod Sow” w Bdzinie, w Muzeum Sztygarka w Dbrowie Górniczej, w galerii „Pasja”, w „Domu Pracy Twórczej w Uhrze…

Nagrody i wyrónienia:
- w Pile podczas „Salonu Wielkopolskiego”organizowanego przez ZAP gdzie moje obrazy zostay wyrónione,
-Ogólnopolskie Biennale Dbrowa Górnicza 2012 to przegld dwuletniego dorobku artystów polskich poczony z konkursem, organizowany przez Oddzia lski Zwizku Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej. Tutaj, mój obraz „Nad Bugiem II” uhonorowano III nagrod.  
Przewodniczcy Jury prof. AJD Leon Maciej z Czstochowy (Akademia Jana Dugosza), napisa:

„ Zachwycajce krajobrazy Iwonny Drozd z Flurów, ukazujce poudniowo-wschodnie tereny Polski, prezentuj odwane ale dojrzae i finezyjne malarstwo tej artystki.”
  
Dziaalno charytatywna
Kadego roku przekazuj swoje prace na aukcje wspierajce dziaalno  Hospicjum  w Chemie, Puawach i Lublinie, innych organizacji nioscych  pomoc rodzinom najuboszym a take Wielk Orkiestr witecznej Pomocy.

Iwonna Drozd

O mnie

Iwonna Drozd to jedna z tych osób, dla których bez zastanowienia zaproponowaam nazw, tworzonej przez nich jeszcze w Chemskim Domu Kultury, w roku 1999 - Grupy Twórczej Pasja.

Z czasem te niestrudzone osobowoci utworzyy Stowarzyszenie Twórcze PASJA, a Iwonna bya jego wspózaoycielk. Krótkotrwaa obserwacja zrzeszajcych si osób, nie budzia co do tego wtpliwoci, e czy ich co wyjtkowego, jaka sia zakorzeniona w duszy, która tylko czeka, by znale ujcie.

Iwonna emanuje jak pozytywn energi, delikatnoci; otoczeniu udziela si jej optymizm, niekamany zachwyt nad piknem przyrody, mgnie wiata i mgy , powiewu wiatru, magicznych zauków. Czasem wydaje si efemeryczna ale innym razem, silna i odwana, poszukujca    i eksperymentujca z materi sztuki.  Nigdy nie spoczywa na laurach, uznajc,   e osigna zamierzony cel, chonie, uczy si, poznaje, dry.

To niezaspokojona ciekawo wiata, dana tylko nielicznym. 

Przy okazji jej wystawy indywidualnej, w 2007 roku, jej mentorka Terasa Chomik –Kazarian pisaa: „ Kady kolejny obraz to lad na jej drodze, coraz bardziej indywidualny. Jednoczenie Iwonna umiejtnie czerpie z bogatego skarbca impresjonistycznej sztuki. W jej kompozycjach mona znale echa Cezanne’a, Matiesa, ale te kubistów, abstrakcjonistów czy lubelskiej grupy ZAMEK. W tej palecie nazwisk i stylów sublimuje si powoli jej wasny rytm, dojrzewa kreatywno wiata”.

W jej biografii Iwonny, bogatej w zainteresowania i pasje,  sztuka pojawia si póno ale nie za póno. Nauka warsztatu w Pasji przebiegaa zgodnie ze standardowo przyjtym programem. Byy wiczenia z kompozycji, perspektywy, ksztatu, koloru, gry wiata i cienia. Wprawki na martwych naturach  bukietach kwiatów…. Na szczcie nie zostay odrzucone jako zamknity etap ale trwaj cigle w poszukiwaniu nowych form wyrazu, coraz bardziej oszczdnych ale ju bardzo wysublimowanych i dojrzaych. Teraz stay si wysmakowane, stonowane, emanujce harmoni i spokojem ale te jak tajemnic. Daleko im ju od czystej dekoratywnoci.

Przez  niespena 14 lat twórczoci, Iwonna  zdobya imponujcy dorobek w postaci prawie 200 (skatalogowanych) obrazów olejnych oraz kilkudziesiciu pasteli. To nastpnie 7 wystaw indywidualnych i ponad 30 zbiorowych. Nagrody i wyrónienia. Studia w Instytucie Sztuki UMCS na Wydziale Malarstwa.  To wszystko moe wiadczy o tym, e jej niespoyta pasja jest doceniana. Najwymowniej jednak przemawiaj prace, tworzone w tak wielu gatunkach.

Kwiaty to osobny rozdzia w twórczoci Iwonny, wida w nich hod dla pikna i ulotnego wraenia, radoci, jak przynosz widzowi. Mona by pomyle, e temat do banalny, waciwy kobietom – twórczyniom. Jednak nikt, kto cho troch zgbi histori malarstwa europejskiego, takiej tezy nie wysunie. Co, jak nie kwiaty daj moliwo obserwacji jak nieuchwytne pikno przemija, niszczeje i obraca si w nico? Ta chwila, kiedy pyszni si kolorem i form jest tak krótki, e trzeba go chwyta, utrwala w sposób zdecydowany, pospieszny, zachanny, energiczny, bez studiowania      i skupiania si na kadym szczególe. I tak maluje Iwonna, to daje si wyczyta ze ladów pdzla, przeytych emocji , uytej energii emanujcej z pócien.

Nie sposób nie zatrzyma si na chwil przed pejzaem. Zosta odkryty podczas plenerów malarskich, gdzie Iwonna jak mówi, „rozmalowywuje si” ale tak naprawd jak kady, czerpie inspiracje z otaczajcej przyrody i … od innych uczestników warsztatów.  Czsto to spotkania twórców z rónych rodowisk, znanych i uznanych. Wieczorne dyskusje o sztuce, analizy i wraenia kademu pozwalaj si rozwija, chon, podglda ale i patrze krytycznie i poszukiwa cigle niedocignionego celu.

Najbardziej urokliwy i niesamowicie tajemniczy jest na obrazach Iwonny dziki, nieokieznany, nieprzewidywalny Bug. Przedstawiony w feerii barw i wiata albo monochromatyczny , tajemniczy     i pospny, niebezpieczny. Woda, niewdziczny temat, na obrazach Iwonny pynie, w jej lustrze odbija si rolinno ubrana w kolory lata i jesieni, opalizujca wiatem i poruszana wiatrem. Te wraenia s czasem oddane za pomoc kilku odwanych pocigni pdzla, dziki czemu zachowuj dynamik i wieo. Innym razem to pretekst do szukania wyabstrahowanych barwnych plam, które odrealnione tworz wielobarwn kompozycj. Zmierza w nich w stron czystej abstrakcji, rezygnujc z przestrzeni, wiata na rzecz kompozycji i koloru. Prace te pon pomaraczami i czerwieni ale porzdkuje je dobrze ju opanowana dyscyplina twórcza.

Najwicej ekspresji pojawia si w obrazach drzew, potnych, wiekowych, organizujcych przestrze wokó nich. Emanuj majestatyczn si, ich korzenie gboko wrastaj w tkank otaczajcego pejzau. Czsto samotne, górujce jak wiee stranicze, s symbolem trwania, niezomnej siy i czasu. Czsto porozdzierane i powykrcane s wiadectwem walki z ywioami.

Ale nawet pole z jedny samotnym drzewem jest okazj do wyraenia wysmakowanych barw natury, peni ycia, dynamiki w zestawieniu ze spokojnym, szarym, pasko namalowanym niebem. To z ziemi tym razem wyrasta pikno i sia rolin i kae zachwyca si  zestawieniem barw i ksztatów.

Iwonna cigle poszukuje i proponuje nam pejzae wyciszone, bliskie, znajome z dziecistwa albo wycieczek do przeszoci. Pozwala nam na spokojn i bezpieczn refleksj, wspomnienia ciszy, spokoju, agodnoci, bogiego, sielskiego nastoju. Innym razem nage podmuchy ka biec, potyka si, wraca do bezpiecznego schronienia.

Nierówne schody, prowadzce do miejsca tajemnego, niebezpiecznego i intrygujcego …  Droga,  czy rozstaje dróg, nowe, nieznane, niepewne, wszystko moe si tu czowiekowi przydarzy , wane, e musi zostawi za sob co bezpieczne i znane i dokona niepewnego wyboru, przy rozterkach i niepewnoci co bdzie za horyzontem.

Kady obraz kryje w sobie drugie dno, intryguje, skania do refleksji.

Gratulujc autorce kolejnej, znakomitej wystawy indywidualnej, ycz nie ustawania w poszukiwaniach form wyrazu, sprawdzania si w kolejnych próbach malarskich i wielu usatysfakcjonowanych odbiorców. Oby twórczym poszukiwaniom towarzyszy  krytycyzm, dystans, niepokój, uczucie niedosytu i pragnienie poznania tego co za kolejnym horyzontem.   

Joanna Chomik Suszek